RSHP
Eva Chen

Eva Chen

Tianyuan Fan

Tianyuan Fan

Su Gu

Su Gu

Daniel Holmes                 (Senior Architectural Assistant)

Daniel Holmes (Senior Architectural Assistant)

Chaoying Li

Chaoying Li

John-Alexander Rudd

John-Alexander Rudd

Ruoyi Wang

Ruoyi Wang

Jai Watts

Jai Watts

Daniela Yaneva

Daniela Yaneva